THE DEATH OF THE DINOSAUR

Sunday, April 22, 2007

ฟอสซิลค คืออะไร

ฟอสซิลค คือ การทับถมของซากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งน้ำ เมื่อสมัยดึกดำบรรพ์ ซึ่งถือเป็นการบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และธรณีวิทยาชนิดหนึ่งเมื่อสัตว์และพืชที่กล่าวถึงนั้นตายลง เมื่อเวลาผ่านไป ส่วนที่เปราะบางและอ่อนของร่างกายจะผุพัง เน่าสลายไป จะเหลือส่วนที่แข็งของร่างกาย เช่น กระดูก, กระดอง หรือ เปลือก เป็นต้น และเมื่อเวลาผ่านไป ส่วนที่เหลืออยู่ที่จะถูกทับถมด้วยทรายหรือโคลนเลนเป็นจำนวนมาก อยู่ด้านบนของซากสิ่งมีชีวิต แล้วน้ำจะถูกดูดซึมเข้าสู่ซากสิ่งมีชีวิต และแร่ธาตุจะกลายเป็นหิน ชั้นของโคลนเลนและทรายจะอัดตัวกันแน่น แล้วซากสิ่งมีชีวิตก็จะถูกฝังลงไปในชั้นของโคลนเลนและทรายลึกลงไปเรื่อย ๆ การทับถมนั้นจะแปรสภาพเป็น หินตะกอน ซึ่งเรามักจะพบฟอสซิลอยู่ในหินจำพวกนี้นักธรณีวิทยามีวิธีตรวจสอบอายุของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจากซากฟอสซิล และได้นำมาร่างเป็นรูปร่างลักษณะของสัตว์ดึกดำบรรพ์ได้ ทำให้เราสามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตสมัยดึกดำบรรพ์ได้ซากฟอสซิลที่อยู่ชั้นบนของชั้นหิน จะมีอายุน้อยกว่าฟอสซิลที่อยู่ลึกลงไปเราแบ่งจำพวกของฟอสซิล ออกเป็นจำพวกใหญ่ ๆ ตามลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ฝังตัวอยู่ได้ดังนี้๑. กระจุกขน๒.ปะการัง๓. ปลาและปลาดาว๔. พืช๕. หอย๖. แอมโมไนต์๗. สัตว์เลื้อยคลานในบางครั้ง หากว่าเราไม่สังเกตให้ดี เราอาจไม่ทราบว่าหินที่เราพบนั้นคือซากฟอสซิลก็ได้

No comments:

Banner Links

Thaifossil Books

Thaifossil DVDs

Powered by WebRing.